Infolinka

Možnosti dopravy

Slovenská pošta

DPD

 

KEDY MENIŤ?

Nie len originál Vám zaručí kvalitu


» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

 1. Pri zrealizovaní obchodov a nákupov prostredníctvom nášho e-shopu vysavame.sk je potrebné spracovanie niektorých údajov, bez čoho by sa nedala zrealizovať Vaša objednávka k spokojnosti oboch zúčastnených strán.

 2. Naša spoločnosť si cení Vašu dôveru a neposkytne získané údaje tretím stranám, okrem spoločností, ktoré Vám tovar doručia (len v potrebnom minimálnom rozsahu).

 3. Ktorýkoľvek zamestnanec, ktorý príde do styku s Vašimi osobnými údajmi, bol náležite poučený.

 4. Pri doručení tovaru bude doručovacia spoločnosť (kuriér, Slovenská pošta) požadovať predloženie občianskeho preukazu. Týmto úkonom chránime Vás aj doručovaciu spoločnosť, aby neprišlo k doručeniu tovaru inému zákazníkovi.

 5. Naša spoločnosť bude od Vás požadovať na spracovanie len nevyhnutný rozsah Vašich osobných údajov potrebných k Vašej správnej identifikácii pri spracovaní objednávky a doručení tovaru.

 

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sa budú spracovávať nasledovné údaje:

FYZICKÉ OSOBY – NEPODNIKATELIA

Meno a priezvisko

Adresa trvalého bydliska

Adresa doručenia (ak príjemca nie je rovnaký ako objednávateľ – Meno a priezvisko príjemcu)

Telefónne číslo, pre kontakt Zákazníckeho servisu a doručovacej spoločnosti

Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Číslo občianskeho preukazu – pri dodaní tovaru zaplateného bankovým prevodom.

FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA

Meno a priezvisko – obchodné meno

IČO, IČ DPH (ak ste  platiteľom dane)

Adresa prevádzky

Adresa doručenia (ak nie je totožná s prevádzkou)

Telefónne číslo, pre kontakt Zákazníckeho servisu a doručovacej spoločnosti

Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky alebo komunikáciu v prípade nezastihnutia telefonicky.

Číslo občianskeho preukazu – pri dodaní tovaru zaplateného bankovým prevodom.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Názov spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti

IČO, IČ DPH (ak je spoločnosť platiteľom dane)

Adresa doručenia (ak nie je totožná s adresou sídla)

Meno kontaktnej osoby

Telefónne číslo, pre kontakt Zákazníckeho servisu a doručovacej spoločnosti

Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

 

Pre všetkých sa budú spracovávať údaje o objednávkach (v prípadne riešenia reklamácií).

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu vysavame.sk je spoločnosť:

ForWork, s.r.o., Coburgova 84, 917 02  Trnava, IČO: 46010513

Vaše osobné údaje sú získavané prostredníctvom formuláru umiestneného na stránke vysavame.sk, pri objednaní tovaru.

Pri realizovaní objednávky je nevyhnutné, aby ste vyplnil všetky povinné údaje v objednávkovom formulári. V opačnom prípade prichádza k nedorozumeniam a čas doručenia objednaného tovaru sa predlžuje.

Pri preberaní tovaru dodaného doručovacou spoločnosťou a zaplateného bankovým prevodom je nevyhnutné, aby ste sa preukázali občianskym preukazom a umožnili doručovateľovi zapísať si číslo občianskeho preukazu. Týmto sa chránite Vy aj naša spoločnosť pred prípadným prevzatím zakúpeného tovaru neoprávnenou osobou.

 

OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACOVÁVAJÚ ZA NASLEDOVNÝM ÚČELOM:

Faktúra – vystavenie daňového dokladu, v zmysle platnej legislatívy.

Preverenie a potvrdenie objednávky pracovníkmi Zákazníckeho centra (telefonicky, mailom).

Doručovacia spoločnosť (kuriér, Slovenská pošta) – overenie zákazníka pri doručení tovaru uhradeného bankovým prevodom.

Reklamácia – evidencia zákazníkov a objednávok pre prípad reklamácie.

Registrácia (nepovinná) – pre zjednodušenie opakovaných nákupov na stránke:

http://www.vysavame.sk/vysavame/e-register

 

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ POSKYTNUTÉ:

Doručovacej spoločnosti, ktorá tovar doručuje:

 1. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD)

 2. Slovenská pošta a.s.

v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo poskytnúť Vaše osobné údaje aj inej kuriérskej spoločnosti neuvedenej  na tejto stránke (iba v rozsahu uvedenom vyššie), v prípade operatívneho riešenia možnosti dodávky tovaru.

Spoločnosť prevádzkujúca vyššie uvedený internetový obchod v žiadnom prípade nezverejňuje získané informácie a neposkytne osobe, ktorej činnosť nesúvisí s dodávkou Vášho tovaru, alebo riešením prípadnej reklamácie.

 

VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI:

Vašou povinnosťou je:

 • uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

 • Na vyžiadanie preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru doručovacou spoločnosťou zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (v prípade platby bankovým prevodom vopred),

 • v prípade zmeny svoje údaje zaktualizujte najneskôr pred uskutočnením nasledovnej objednávky,

 • pri poskytnutí údajom tretej osoby (v prípade, že objednávateľ a preberajúci nie je tá istá osoba), ste si vedomý všetkých práv, povinností a rizík vyplývajúcich z poskytnutia týchto údajov.

Vaše práva sú:

 • Spraviť si odpis Vašich spracovávaných údajov.

 • Vyžiadať si informácie o stave spracovania Vašich osobných údajov.

 • Získať informácie od nás o zdroji Vašich osobných údajov.

V prípade neaktuálnosti údajov:

 • požiadať o likvidáciu Vašich osobných údajov,

 • požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov,

 • skontrolovať a aktualizovať si svoje osobné údaje (ak ste sa zaregistrovali) na stránke http://www.vysavame.sk/vysavame/e-login/ (po prihlásení v časti: ZÁKAZNÍCKA SEKCIA – REGISTRAČNÉ ÚDAJE)

V súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov si (ako kupujúci) môžete uplatniť svoje práva prostredníctvom mailu (info@vysavame.sk), alebo písomne na vyššie uvedenej adrese spoločnosti. Vyplnením formulára na stránke internetového odchodu nám (ako predávajúcemu) Vy (ako kupujúci) udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na dobu neurčitú. V prípade odvolania súhlasu o spracovaní Vašich osobných údajov naša spoločnosť tak urobí do jedného mesiaca po obdržaní odvolania súhlasu.

 

ZÁVER:

Vaše osobné údaje sú chránené maximálnym možným spôsobom, či už elektronicky, alebo fyzicky. Aj napriek týmto opatreniam si naša spoločnosť vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi v prípade napadnutia našich hardwarových zariadení (serverov) hackermi. V tomto prípade sa nedajú uplatniť vyššie uvedené pravidlá spracovania a zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi.

NTg0Mjk2ZG